نمایش 1 - 2 از 2
حامد هاشمی مجد یادداشت؛ جنگ اقتصادی مجموعه ای از اقدامات عامدانه، غرض ورزانه، خصمانه و هدفمند دشمن با ابزارهای اقتصادی مانند پول،بانک، تحریم، محاصره ی اقتصادی است که با هدف تضعیف و کاهش توان اقتصاد و مقاومت ملی و در نهایت تغییر رفتار یا رژیم انجام می گیرد. 10/30/1397 - 13:34
انتخابات ضامن حفظ استقلال کشور است یادداشت دانشجویی برگزاری انتخابات در هر کشوری نشان دهنده ی حاکم بودن روح دموکراسی و مردم سالاری در آن و مبین آزادی سیاسی مردمان در انتخاب و تعیین سرنوشت خویش است. 12/06/1394 - 14:37
اشتراک در حامد هاشمی